Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

Chystá se

25. 5. 2017 - Nanebevstoupení Páně - mše 17.00 hodin

Mše svatá na slavnost Nanebevstoupení Páně začíná ve čtvrtek 25. 5. 2017 v 17.00 hodin v kapli Vzkříšení.

28. 5. 2017 - Den dětí farností libereckého vikariátu U obrázku

Srdečně Vás zveme na Dětský den farností libereckého vikariátu!

Uskuteční se opět u kapličky U obrázku v Ruprechticích, letos dne 28. května 2017.

Téma letošního dětského skotačení zní: Pohádky nás baví:-)

Program: 9,30 registrace

10,00 mše sv. v kapli U obrázku s P. Petrem Šabakou

poté scénky, společný oběd (zajištěn) a soutěžení!

Předpokládaný konec kolem 15h.

S sebou: dobré obutí, pití, kamarády a dobrou náladu!

Budeme rádi za přinesené sladké dobrůtky do naší společné polní kuchyně!

Pokud by nás překvapilo deštivé počasí, přesuneme se po mši sv. auty na faru na arciděkanství.

Srdečně Vás a Vaše děti zveme a těšíme se na Vás!

9. 6. 2017 - Noc kostelů 2017

Srdečně Vás zveme na letošní Noc kostelů ve Vratislavich nad Nisou!!!

Otevřen bude tradičně jak kostel Nejsvětější Trojice, tak kaple Vzkříšení v pátek dne 9.6. Program začínáme od 17h.

Dostanete se k nám tramvají č.11 a 5 z Liberce - Fugnerova nebo z Jablonce n. N. tram. č.11. Zastávka Vratislavice kostel (Tanvaldská ul.)

(Pokud byste se chtěli zapojit do organizace-pomoc na recepci, budeme rádi!)

Kontakt: Veronika Havlinová (605329700) Těšíme se na Vás!!!

#PROGRAM:

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

16.00-22.00 Návštěva kostelní věže

17.00-18.00 Generace Gospel Choir

- gospelové zpěvy pěveckého souboru

18.15-18.50 Maxmilián Kolbe – světec z Osvětimi

- vyprávění o životě statečného člověka, kněze; prokládané mariánskými varhanními skladbami

19.00-20.00 Procházka kostelem pro děti

- promítání filmu s následným programem pro děti

20.10-20.50 Najdi si chvilku - čas ke ztišení, přemýšlení a modlitbě

21.00-21.50 Co vidíme v kostele? - komentovaná prohlídka kostela

18.00-22.00 Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, rodiny, za zemřelé, atd.). Modlitby se uskuteční v kapli Vzkříšení v 22.00 h.

KAPLE VZKŘÍŠENÍ

16.30-17.00 Modlitba růžence

17.00-17.45 Mše svatá

18.00-22.00 Jak se staví kaple - výstava o zrodu kaple Vzkříšení

18.00-18.50 Komentovaná prohlídka kaple

19.00-19.45 Buď kde jsi aneb hledání stálosti v nestálé době

- krátká zamyšlení prokládaná hudbou

20.00-20.50 Komentovaná prohlídka kaple

21.00-21.30 Cum amore - sbor Gymnázia F.X.Šaldy

22.00-22.15 Závěrečné modlitby Prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město.

16.30-22.00 Po celou dobu večera, mimo konání jednotlivých programů, je příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.), které proběhnou v rámci závěrečné modlitby v kapli Vzkříšení od 22.00 h.

SÁL POD KAPLÍ

18.00-21.00 Výstava souboru výtvarných prací

- vystavují žáci 2. stupně ZŠ Vratislavice n/N.

18.00-21.00 Výtvarná dílnička pro děti

18.00-21.00 Kavárna pod kaplí

18.00-21.00 Prodej výrobků ze včelích produktů

11. 5. 2017 - Kalendář květen - červen 2017

• Ve čtvrtek 11. května 2017 v 17.30 se uskuteční v sále pod kaplí Vzkříšení benefiční koncert country skupiny FUNNY GRASS pro libereckou společnost celiatiků. Před začátkem koncertu možnost nákupu potravin pro celiatiky.

• Ve čtvrtek 25. května - Nanebevstoupení Páně - mše v 17.00 hodin.

• V neděli 28. května 2017 se uskuteční Dětský den v Ruprechticích v kostelíku a na louce U obrázku. 9.30 – registrace, 10.00 – mše s P. Šabatou.

• Od pátku 2. do soboty 3. června 2017 se uskuteční Svatodušní pochod – 19.45 kytarové chvály ve Sloupu – na faře nebo v kostele, sobota pochod přes Modlivý důl a Zákupy do Mimoně (cca 22 km), vlakem do Vratislavic, guláš… Sobotní svatodušní vigilie bude v Kapli Vzkříšení v 21.00 hodin, celebruje P. Radek Vašinek.

• V neděli 4. června 2017 budeme slavit Svatodušní svátky - Seslání Ducha Svatého.

• Ve středu 7. 6. 2017 v 17.00 hodin se bude konat v kapli komponovaný pořad "Večera hudby a poezie" pěveckého sboru Altitudo.

• V pátek 9. června 2017 se bude konat Noc kostelů – program bude v kostele Nejsvětější Trojice a v kapli Vzkříšení. Prosíme dobrovolníky o pomoc při organizaci.

• V neděli 11. 6. 2017 – poutní slavnost Nejsvětější Trojice - bohoslužby budou již v kostele.

• Ve středu 14. 6. 2017 – 19.00 - farní rada na faře.

• Ve čtvrtek 15. 6. 2017 – slavnost Těla a krve Páně - mše 18.00 hodin.

• V pátek 23. 6. 2017 - Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

• V sobotu - 24. 6. 2017 – sobota - Neposkvrněného Srdce P. Marie – 15.30 bohoslužba v domově důchodců na Nové Rudě.

•V pátek 1. září 2017 – koncert Lenky Filipové v kostele Nejsvětější Trojice – pořádá MO Vratislavice.

Stalo se

17. 2. 2017 - Život milovaných Božích dětí

Ve dnech 11. a 12. února proběhla ve farnosti Vratislavice nad Nisou postní duchovní obnova pod vedením Dr. Ing. Ladislava Heryána, Th.D. Sešlo se zde přes sto farníků a hostí, kteří přišli občerstvit se na duchu se známým salesiánským knězem.

Nejprve jsme se zeptali správce farnosti, jáhna Václava Vaňka, proč si vybral právě tohoto přednášejícího: „Vždy hledáme někoho, kdo nás naladí na blížící se svátky a vnese do našeho duchovního života čerstvý vítr. Míváme zde různé duchovní osobnosti, protože každý člověk je jiný, různě prožíváme i svoje křesťanství a každého mohou oslovit jiná slova. I letos jsme hledali někoho, kdo by vedl duchovní obnovu, a protože naše dcera studuje na škole, kde vyučuje P. Ladislav, oslovili jsme ho a on k nám přijel. Jsme za to velmi vděční, protože už název přednášek „Život milovaných Božích dětí“ dává jasně najevo, na jaký aspekt Ježíšova působení v církvi a v každém z nás se zaměříme. Láska je tím základním svorníkem, o němž potřebujeme všichni znovu a znovu slyšet.“

Dr. Ing. Ladislava Heryána jsme se zeptali, proč vybral pro soubor svých přednášek právě tato slova. Odpověděl takto: „Ve svých přednáškách reaguji na svého oblíbeného autora P. Henriho J. M. Nouwenna, nizozemského kněze, profesora a autora čtyřiceti knih, jehož jedna kniha nese název Život milovaných dětí. Budu mít celkem čtyři přednášky, v každé vysvětlím a popíšu jedno z následujících sloves: vzal, požehnal, lámal a dával. Tato slova jsou z ustanovení Poslední večeře, z Proměňování. Ježíš drží v rukou chléb, ale my víme, že tento chléb je Jeho tělo. Protože Ježíš tahle čtyři slovesa použil při proměně chleba ve své Tělo, můžeme si naši cestu životem na těchto čtyřech slovesech vysvětlit.

První sloveso, vzal, znamená, že jsme byli vzati, vybráni, zvoleni. Každý z nás byl pro svou jedinečnost vyvolen. Když jsem vybrán já, nevylučuje to vyvolení ostatních.

U slovesa požehnat se vrátíme k řeckému ekvivalentu, slovu, které znamená dobře mluvit. Bůh nás má stále stejnou měrou rád, stále o nás dobře smýšlí. My si můžeme vybrat, zda budeme žít v požehnání nebo v prokletí. Tato volba je na nás. Když zvolíme život v požehnání, budeme schopni i o svých blízkých dobře smýšlet a tím je podporovat na jejich cestě. Vědomí požehnání v sobě můžeme podporovat dvojím způsobem: za prvé pravidelnou modlitbou, která nebude jen ve slovech, ale bude spíše ztišením se před Pánem a nasloucháním Mu ve svém srdci, a za druhé kultivací přítomného okamžiku, to znamená, že se budeme snažit přítomnost prožívat a zakoušet.

Nyní ke slovesu lámal. Každý z nás je lámán, každý od starozákonních proroků až k umělcům, vydává plody právě prostřednictvím svých ran. Kdybychom nebyli lámáni, nemohlo by do nás zasvítit světlo, byli bychom zabednění, arogantní. Důležité je, abychom i v našem zlomení pociťovali, že jsme milované děti Boha.

Poslední sloveso je dával. Aby mohl být člověk šťastný, musí dávat. V dávání sebe sama druhým teprve rozkvétá naše lidství. Smrt je darováním se s konečnou platností a otevírá nám novou vzájemnost.“

Program duchovní obnovy začínal a končil mší svatou v kapli Vzkříšení. Svoje přednášky prokládal P. Heryán písněmi doprovázenými hrou na kytaru. Po sobotní mši svaté ještě následovala volná diskuse. Ukončil ji až odjezd P. Ladislava.

Zuzana Adamová, redaktorka časopisu Zdislava